WARUNKI UŻYTKOWANIA

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM PRZED WEJŚCIEM NA STRONĘ INTERNETOWĄ DIESEKO GROUP.

Wchodząc na stronę internetową/strony internetowe Dieseko, użytkownik zgadza się na przestrzeganie poniższych warunków

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

  1. Zgoda
  2. Witryna internetowa Dieseko
  3. Użytkowanie
  4. Zastrzeżenia
  5. Odpowiedzialność
  6. Polityka prywatności
  7. Znak towarowy
  8. Obowiązujące prawo
  9. Prawa autorskie

1. Zgoda

Dieseko Group B.V. („Dieseko”) udostępnia niniejszą witrynę internetową (dalej: „Witryna internetowa Dieseko”) w oparciu o następujące warunki (dalej: „Warunki”). Wchodząc na dowolną stronę na niniejszej witrynie internetowej Dieseko, jej użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane przez Dieseko poprzez opublikowanie zaktualizowanych Warunków bez konieczności wcześniejszego powiadomienia. Warunki należy sprawdzać przy każdym wejściu na stronę internetową Dieseko, aby upewnić się, czy nie została dokonana ich aktualizacja.

2. Witryna internetowa Dieseko

Na niniejszej witrynie internetowej Dieseko i jej podstronach można uzyskać informacje o niektórych produktach, markach i usługach Dieseko, a także przesyłać zapytania do Dieseko, aby uzyskać więcej informacji. Należy pamiętać, że niniejsza witryna internetowa Dieseko jest witryną międzynarodową, a oferowane produkty i usługi mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych produktów i usług należy skorzystać z linków do krajowych stron internetowych,

3. Użytkowanie

Osoba korzystająca z witryny internetowej Dieseko zobowiązuje się nie publikować ani nie wysyłać za pośrednictwem tej witryny żadnych materiałów, które są lub mogłyby zostać zinterpretowane jako: (i) zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, obraźliwe, mogące podżegać do nienawiści rasowej, dyskryminujące lub bluźniercze; (ii) naruszające jakiekolwiek zobowiązania do zachowania poufności lub prywatności lub jakiejkolwiek tajemnicy handlowej; (iii) naruszające prawa własności osób trzecich lub takie, dla których użytkownik nie uzyskał wszystkich niezbędnych licencji i/lub zezwoleń; lub (iv) narusza jakiekolwiek inne prawo. Użytkownik zgadza się również nie przekazywać ani nie wysyłać za pośrednictwem strony internetowej żadnych materiałów, które można by zasadnie uznać za postępowanie (lub zachęcających do takiego postępowania), które mogłoby zostać uznane za przestępstwo, pociągnęło za sobą odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób byłoby sprzeczne z prawem jakiegokolwiek kraju lub innego właściwego organu lub naruszałoby prawa osób trzecich egzekwowalne w dowolnej części świata. Dieseko zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich materiałów z witryny internetowej, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że takie materiały są zabronione przez niniejszy punkt 3 lub są w inny sposób nieodpowiednie. Niezależnie od powyższego, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dieseko nie ma kontroli nad treściami zamieszczonymi na witrynie internetowej przez innych użytkowników, ani nie ma na celu monitorowania zawartości strony internetowej w celu zapewnienia jej dokładności, stosowności lub zgodności z zasadami określonymi w niniejszych Warunkach. Zabrania się umieszczania linków do witryny internetowej Dieseko na witrynach internetowych, które są nieprzyzwoite lub nieodpowiednie, i należy niezwłocznie usunąć wszelkie linki, jeśli Dieseko zażąda tego według własnego uznania. Wszystkie materiały (w tym między innymi tekst, muzyka, dźwięk, zdjęcia, grafika, obrazy, wideo, kompilacje danych, cyfrowe pliki do pobrania i oprogramowanie) umieszczone na  niniejszej Witrynie („Materiały”) są własnością firmy Dieseko i jej dostawców i są chronione holenderskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi. Dieseko upoważnia użytkownika do przeglądania i pobierania Materiałów wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że użytkownicy nie będą: modyfikować ich ani tworzyć żadnych prac pochodnych od Materiałów w jakikolwiek sposób, reprodukować ani wyświetlać publicznie, wykonywać publicznie, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych. Jakiekolwiek wykorzystanie Materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest zabronione. Aby móc korzystać z Materiałów poza zakresem określonym powyżej, trzeba uzyskać wcześniejszą zgodę odpowiednich właścicieli praw autorskich lub licencjodawców takich Materiałów, tj. Dieseko, jej dostawców lub innych . Aby bezpośrednio zacytować jakąkolwiek część Treści w jakimkolwiek drukowanym materiale, takim jak czasopisma, należ skontaktować się z administratorem witryny w celu uzyskania zgody pod adresem info@diesekogroup.com. Aby opublikować jakąkolwiek część Materiałów na płycie CD lub innym nośniku, trzeba określić, która część Materiałów ma zostać opublikowana. Użytkownik zgadza się również zabezpieczyć Dieseko i jednostki stowarzyszone Dieseko przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami lub szkodami poniesionymi w wyniku naruszenia niniejszej sekcji 3.

4. Zastrzeżenia

Dieseko niniejszym wyłącza wszystkie warunki, gwarancje, uprawnienia i inne warunki dotyczące dostarczenia lub zapewnienia dostarczenia, braku dostawy lub opóźnienia w dostarczeniu jakiejkolwiek usługi w związku z witryną internetową Dieseko lub co do dokładności, kompletności lub aktualności witryny internetowej Dieseko, które mogłyby być ważne w związku z Sekcją 4 między Dieseko a użytkownikiem witryny internetowej Dieseko, lub w jakikolwiek inny sposób wynikać, lub być uwzględnione w niniejszych Warunkach lub jakiejkolwiek wspólnej umowie, przepisie, prawie zwyczajowym lub w inny sposób. Użytkownik  witryny internetowej Dieseko rozumie i zgadza się na używanie witryny internetowej Dieseko na własne ryzyko, oraz że Dieseko nie gwarantuje, że witryna internetowa Dieseko spełnia wymagania użytkowników, czy też będzie bezawaryjna, wolna od błędów i bezpieczna. Zawartość lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny internetowej Dieseko są przekazywane na zasadzie “takie, jakie są” („as is”) oraz na zasadzie “jak dostępne” („as available”) i Dieseko nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób, bezpośredni lub pośredni w odniesieniu do witryny internetowej Dieseko dla udostępnionych treści lub usług oferowanych w ramach witryny internetowej Dieseko. Dieseko zastrzega sobie wyłączne prawo do zawieszenia lub wycofania dowolnych treści lub usług oferowanych jako część witryny internetowej Dieseko.

5. Odpowiedzialność

Dieseko, każda inna strona (niezależnie od jej udziału w tworzeniu, produkcji, utrzymywaniu lub dostarczaniu witryny internetowej Dieseko), każda z firm grupy Dieseko oraz urzędnicy, dyrektorzy, pracownicy, akcjonariusze oraz agenci którejkolwiek z nich, wyłączają wszelką odpowiedzialność za jakąkolwiek kwotę lub rodzaj straty lub szkody, która mogła wyniknąć dla użytkowników witryny lub strony trzeciej (włączając, ale nie ograniczając się do każdej bezpośredniej, pośredniej, karnej lub poniesionej w konsekwencji straty lub szkody lub jakiejkolwiek utraty zysku, dochodu, dobrej woli, danych, umów, użycia pieniędzy, strat lub szkód wynikających lub jakkolwiek powiązanych z utrudnieniem działalności biznesowej, niezależnie czy w wyniku deliktu, w tym bez ograniczenia zaniedbania), kontraktu czy w inny sposób w powiązaniu z witryną internetową Dieseko, jakimikolwiek stronami połączonymi z witryną internetową Dieseko lub materiałami na tych witrynach, włączając, ale nie ograniczając się do: straty lub szkody związane z wirusami, które mogą zainfekować komputer, oprogramowanie, dane lub inną własność, przy pomocy których uzyskiwany jest dostęp, używanych przeglądarek do przeglądania witryny internetowej Dieseko lub pobierane jakiekolwiek materiały ze stron internetowych Dieseko lub jakichkolwiek stron połączonych z witryną internetową Dieseko. Zastrzeżenie to nie ma wpływu na prawa ustawowe. Nic w niniejszych Warunkach nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dieseko za (i) śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku zaniechania; (ii) oszustwa; lub (iii) innej odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona zgodnie z właściwym prawem.

6. Polityka prywatności

Przy rejestracji w dowolnej części niniejszej witryny internetowej Dieseko, użytkownik zgadza się na podanie Dieseko dokładnych danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszego wykorzystania i przekazywania danych osobowych, należy zapoznać się z niniejszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. POLITYKA PRYWATNOŚCI Informacje podane na stronie internetowej Dieseko lub w inny sposób za jej pośrednictwem będą wykorzystywane przez Dieseko, co dla celów niniejszej sekcji 6 obejmuje również Dieseko Ltd., w celu świadczenia usług, które zostały zażądane za pośrednictwem witryny internetowej Dieseko. Od czasu do czasu Dieseko, podmioty stowarzyszone lub agenci Dieseko mogą wykorzystywać te informacje do celów marketingowych lub do informowania o innych produktach i usługach, które zdaniem Dieseko mogą zainteresować użytkownika. Użytkownik może określić, czy chce otrzymywać takie informacje w odpowiednim polu w formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom stowarzyszonym Dieseko i stronom trzecim (takim jak dostawcy usług hostingowych) w celach określonych powyżej oraz do celów zarządzania grupą. Może to wiązać się z przekazaniem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Niektórzy z tych odbiorców mogą znajdować się w krajach, w których nie obowiązują takie same przepisy dotyczące prywatności jak w państwach członkowskich UE, jednak użytkownik może mieć pewność, że wdrożono niezbędne środki w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji. Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności użytkownika. Dane osobowe użytkowników są przechowywane na bezpiecznych komputerach i plikach ręcznych i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu niż te określone w niniejszej Polityce prywatności. Serwer, którego Dieseko używa do przechowywania tych informacji, jest dostępny tylko dla upoważnionego personelu, jest ponadto połączony z Internetem przez zaporę sieciową i nie jest dostępny publicznie. Pliki tekstowe zwane plikami cookie zostaną zapisane na komputerze użytkownika w celu zbierania danych statystycznych, w tym ścieżek nawigacji, liczby odwiedzin, powracających klientów i odwiedzin na stronie. Jedyne dane osobowe, które może zawierać plik cookie, to informacje podane przez użytkownika. Pliki te nie mogą odczytać danych z dysku twardego. Używamy plików cookie, aby pomóc określić przydatność dostarczanych przez nas informacji i stwierdzić, jak przyjazna jest dla użytkownika nasza witryna internetowa. Dieseko nie udostępnia informacji, które gromadzi z plików cookie, innym podmiotom spoza Dieseko ani nie sprzedaje ich stronom trzecim. Aby nie otrzymywać plików cookie z naszej strony internetowej, należy zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ostrzegała przed zaakceptowaniem plików cookie i odrzucała pliki cookie, gdy przeglądarka powiadomi użytkownika o ich obecności. Można również odrzucić pliki cookie, wyłączając je w swojej przeglądarce. Nie trzeba mieć włączonych plików cookie, aby móc korzystać z dowolnego obszaru witryny internetowej Dieseko. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, aktualizacji lub usuwania, korzystając z odpowiedniego linku do swojego profilu lub wysyłając żądanie na adres info@diesekogroup.com. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do świadczenia żądanych usług lub przez dowolny dodatkowy okres wymagany przez prawo. Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana przez Dieseko. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich istotnych zmianach mających wpływ na wykorzystanie przez nas naszych danych osobowych.

7. Znak towarow

Nie wolno wyświetlać ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób znaków towarowych lub logo Dieseko lub Dieseko Group bez uprzedniej pisemnej zgody Dieseko.

8. Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim. Spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

9. Prawa autorskie

Copyright © Dieseko Group B.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Surowo zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, ponownego publikowania lub modyfikowania jakichkolwiek materiałów lub oprogramowania zawartych na stronie internetowej Dieseko lub w ramach późniejszego wsparcia bez uprzedniej pisemnej zgody Dieseko.